iPod classic - Tworzenie list On-The-Go za pomocą iPoda classic

background image

Tworzenie list On-The-Go za pomocą iPoda classic

Listy utworów On-The-Go można tworzyć za pomocą iPoda classic bez konieczności
podłączania go do komputera.

Jak utworzyć listę On-The-Go?

1

Zaznacz utwór, po czym wciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk iPoda, aż pojawi się
menu.

2

Wybierz „Dodaj do listy On-The-Go” i wciśnij środkowy przycisk.

3

Jeżeli chcesz dodać więcej utworów, powtórz kroki 1 i 2.

4

Wybierz Muzyka > Listy utworów > On-The-Go, aby przejrzeć i odtwarzać listę
utworów.

Istnieje również możliwość dodania grupy utworów. Przykładowo, jeżeli chcesz dodać
album, wybierz jego tytuł, naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aż pojawi się menu,
po czym wybierz „Dodaj do listy On-The-Go”.

W czasie odtwarzania

miksu Genius będzie

widoczna ikona

głośnika.

mp

background image

36

Rozdział 3

Słuchanie muzyki

Jak odtwarzać utwory z listy On-The-Go?

m

Wybierz Muzyka > Listy utworów > On-The-Go i wybierz utwór.

Jak usunąć utwór listy On-The-Go?

1

Zaznacz utwór na liście, po czym wciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk iPoda, aż
pojawi się menu.

2

Wybierz „Usuń z listy On-The-Go”, po czym wciśnij środkowy przycisk.

Jak wymazać całą listę On-The-Go?

m

Wybierz Muzyka > Listy utworów > On-The-Go > Wymaż listę, po czym kliknij
w Wymaż.

Jak zachować listę On-The-Go w iPodzie classic?

m

Wybierz Muzyka > Listy utworów > On-The-Go > Zachowaj listę.

Pierwsza lista zostanie zachowana pod nazwą „Nowa lista utworów 1” w menu „Listy
utworów”. Zawartość listy On-The-Go zostanie wymazana. Można utworzyć i zachować
dowolną liczbę takich list. Po zachowaniu listy nie można już usuwać z niej utworów.

Jak kopiować listy On-The-Go do komputera?

m

Jeśli iPod classic jest ustawiony na automatyczne uaktualnianie utworów (zobacz
„Automatyczne synchronizowanie muzyki” na stronie 23) i utworzysz listę On-The-Go,
lista ta zostanie automatycznie skopiowana do iTunes po podłączeniu iPoda classic.
Nowa lista On-The-Go będzie widoczna na liście list utworów w iTunes. Możesz zmienić
jej nazwę, zawartość lub usunąć — tak samo, jak w przypadku każdej innej listy.