iPod classic - Porady i usuwanie problemów

background image

Porady i usuwanie problemów

Większość problemów z iPodem classic można szybko
rozwiązać stosując się do rad zawartych w niniejszym
rozdziale.

Wskazówki ogólne

Większość problemów z iPodem classic może być rozwiązanych przez wyzerowanie.
Sprawdź najpierw, czy bateria iPoda classic jest naładowana.

Jak wyzerować iPoda classic?

1

Przesuń przełącznik Blokada w położenie „włączone”, po czym „wyłączone” (ustaw go
w pozycji HOLD, następnie przesuń go ponownie).

2

Wciśnij i przytrzymaj przyciski Menu i środkowy przez co najmniej 6 sekund, aż pojawi
się logo Apple.